1

Privacy

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van de NV LIMAZI (hierna genoemd “LIMAZI”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing (i) op onze website https://www.artexfashion.be/ (hierna genoemd de “Website”) (ii) wanneer u onze vestigingen in Lichtervelde, Emelgem (Izegem) of Maldegem bezoekt en (ii) op alle (commerciële) relaties tussen LIMAZI en haar klanten, prospecten en business partners.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die LIMAZI verzamelt, alsook over de wijze waarop LIMAZI deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

LIMAZI wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zolang nog in werking), (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Het bezoeken van de Website, het registreren van een aankoop, het aankopen van producten in de vestiging, het inschrijven op de nieuwsbrief en enige communicatie met LIMAZI impliceert uw goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop LIMAZI uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van LIMAZI.

I. Soorten persoonsgegevens

LIMAZI kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Postcode/gemeente
 • Telefoonnummer (vast en/of gsm)
 • (e-)ID
 • Klantenkaartnummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboortejaar
 • Camerabeelden
 • Persoonsgegevens ingegeven in het “Uw vraag?” veld bij het contactformulier
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan LIMAZI (bv. tijdens correspondentie)

LIMAZI verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal LIMAZI, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat LIMAZI toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

II. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 • Invullen contactformulier
 • Aanvraag klantenkaart
 • Aanmaak account op de website (al dan niet via de klantenkaart)
 • Communicatie met Artex Fashion (bv. via mail)
 • Inschrijven op de nieuwsbrief
 • Inlezen van de e-ID kaart
 • Deelname aan een wedstrijd
 • Aanvragen van diensten (bv. retouche)
 • Bezoek van de Website
 • Een samenwerking met LIMAZI
 • Bezoek van een vestiging

De door LIMAZI verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (e.g. om een aankoop te kunnen registreren, om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde wedstrijden). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

III. Gebruik persoonsgegevens

LIMAZI kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • De uitvoering van een overeenkomst met LIMAZI (incl. de opvolging daarvan)
 • Het aanmaken van een account door LIMAZI
 • Het leveren van diensten (bv. retouche)
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Het verzenden van nieuwsbrieven
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur en – desgevallend – op grond van uw expliciete goedkeuring
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken
 • Statistische doeleinden

 

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met LIMAZI of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op LIMAZI rust

De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen

De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van LIMAZI of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent)

IV. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

LIMAZI zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot in kader van database management of voor het leveren van diensten aan LIMAZI (bv. in het kader van onderaanneming). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan softwareleveranciers, externe IT-consultants of andere dienstverleners.

Indien het noodzakelijk is dat LIMAZI in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat LIMAZI uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer LIMAZI hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van LIMAZI.
 • Wanneer LIMAZI of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die LIMAZI heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal LIMAZI uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

V. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

VI. Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart LIMAZI uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

VII. Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (LIMAZI wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met [webshop@artexfashion.be] of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan LIMAZI te bezorgen via e-mail of per post.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier. Bovendien kunt u steeds via uw account uw persoonsgegevens die u diende mee te delen bij de aanmaak van uw account, verifiëren, updaten, en/of wijzigen.

Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de producten of diensten van LIMAZI meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van LIMAZI.

VIII. Beveiliging persoonsgegevens

LIMAZI verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

LIMAZI zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, onsite of in de cloud (zowel met datacentra in de EU als in de US) bewaren. Indien het datacentrum in de US is gevestigd, worden de persoonsgegevens enkel doorgegeven zoals beschreven in: ‘V. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens’.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van LIMAZI, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat LIMAZI in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

Tot slot zal de veiligheid van uw account ook mee afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord en andere accountinformatie. LIMAZI zal nooit vragen om uw wachtwoord en evenmin zal u ertoe gehouden zijn om dit zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld, zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. LIMAZI raadt u dan ook ten stelligste aan om uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft tot uw account, en meteen contact op te nemen met LIMAZI.

IX. Update Privacy Verklaring

LIMAZI is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

X. Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. LIMAZI draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

XI. Contacteer LIMAZI

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop LIMAZI uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: [webshop@artexfashion.be],of
 • Via de post: Stegelstraat 42, 8810 Lichtervelde

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop LIMAZI deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop LIMAZI uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.