Bijzondere voorwaarden: geboorte-, communie- en lentelijst

1. Definities

 • “Verkoper”: de naamloze vennootschap “LIMAZI” met maatschappelijke zetel te 8810 Lichtervelde, Stegelstraat 42, België, BTW BE-0870.240.151, RPR Gent, afdeling Oostende, dewelke merkhouder is van ‘Artex Fashion sterke merken voor het hele gezin’ zoals geregistreerd onder het nummer 0939651;
 • “Lijst”: elke geboorte-, communie- en/of lentelijst die wordt geopend door een Lijstlegger(s) bij de Verkoper;
 • “Lijstlegger(s)”: de natuurlijke persoon/natuurlijke personen die een lijst opent resp. openen bij de Verkoper, hetzij online via de Website hetzij in één van de vestigingen (adressen te raadplegen op https://www.artexfashion.be);
 • “Schenker”: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, evenals iedereen die in naam of voor rekening van die rechtspersoon, één of meerdere van de door de Lijstlegger geselecteerde artikelen aankoopt van de Lijst hetzij online via de Website hetzij in één van de vestigingen;
 • “Website”: https://www.artexfashion.be 

2. Toepassingsgebied bijzondere voorwaarden

 • Alle commerciële relaties tussen enerzijds de Verkoper en de Lijstlegger(s), anderzijds de Verkoper en de Schenker worden beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde): (i) deze bijzondere voorwaarden en (ii) het Belgisch recht.
 • Door het openen van een Lijst bij de Verkoper of de aankoop van een artikel van de Lijst, erkent de Lijstlegger/Schenker kennis genomen te hebben van deze bijzondere voorwaarden en deze te aanvaarden.

3. Modaliteiten Lijst

Openen van een Geboorte- of lentefeestlijst

 • Het openen van een Lijst bij de Verkoper staat alleen open voor Lijstleggers die in België wonen en kan op volgende wijze:
  • In één van de vestigingen van de Verkoper;
  • Via de Website van de Verkoper.
 • De Lijst moet minstens 5 artikelen bevatten en een minimumwaarde van 250 euro hebben.
 • Per persoon (baby, kind, volwassene) is slechts 1 Lijst toegestaan. Er kan geen afzonderlijke Lijst per Lijstlegger geopend worden. Indien de Verkoper zou vaststellen dat deze bepaling niet werd nageleefd, zullen de Lijsten voor zover als mogelijk worden samengevoegd.
 • Voor de samenstelling van de Lijst kunnen de Lijstleggers kiezen uit het hele assortiment van de Verkoper, zoals (i) aangeduid op de Website en (ii) beschikbaar in haar vestigingen (al dan niet op bestelling). Het assortiment geldt echter maar zolang de voorraad strekt en kan bovendien op elk moment door de Verkoper gewijzigd worden.

Onverminderd het voorgaande, kunnen volgende artikelen niet op de Lijst geplaatst worden:

 • Kledij voor de lijstlegger zelf.
  • Wanneer, na het openen van de Lijst en de samenstelling ervan, zou blijken dat een bepaald artikel toch niet meer beschikbaar is, zullen de Lijstleggers hiervan in kennis gesteld worden en zal de Verkoper een alternatief voorstellen. Het staat de Lijstleggers echter vrij om te beslissen of zij dit alternatief accepteren of zelf een ander artikel ter vervanging wensen toe te voegen.
  • De Verkoper voorziet eveneens in de mogelijkheid om in het kader van de Lijst een bedrag te laten schenken in de vorm van cadeaubonnen. Deze kunnen zowel online als aan de kassa besteld worden

Afbeeldingen, tekst en foto’s

 • Alle teksten, foto’s, afbeeldingen en beschrijvingen hebben een louter indicatieve waarde en zijn niet verbindend ten aanzien van de Verkoper. Bovendien kunnen de afbeeldingen en/of foto’s elementen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen of afwijken van het artikel.
 • Voor sommige artikelen is een, al dan niet uitgebreide, montage/installatie vereist waarvoor de Lijstleggers als enige verantwoordelijk zijn.
 • Ondanks het feit dat de Verkoper hiervoor de nodige zorgvuldigheid in acht neemt, is het mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, te algemeen of niet up-to-date is. De Verkoper zal in geen geval aansprakelijk zijn voor materiële fouten, zet- of drukfouten. Om misverstanden te vermijden, is het steeds aangewezen om voorafgaandelijk contact op te nemen met de Verkoper.

Wijzigen van de Lijst

 • De Lijstleggers hebben steeds de mogelijkheid om, na het openen van de Lijst, wijzigingen aan te brengen door artikelen te schrappen of toe te voegen aan de Lijst. Dergelijke wijzigingen kunnen telefonisch aangevraagd worden of in één van de vestigingen van de Verkoper.
 • Het is evenwel niet mogelijk om een artikel, dewelke reeds werd aangekocht door een Schenker, te schrappen tenzij wanneer dit artikel meer dan één keer op de Lijst staat. Evenmin kunnen artikelen, dewelke speciaal voor de Lijstlegger worden besteld (vb. een kinderwagen in een bepaald kleur), nog geschrapt worden eens 30 kalenderdagen zijn verstreken sinds het openen van de Lijst.
 • In elk geval verbindt de Verkoper er zich toe om de Lijstleggers te informeren wanneer nog minder dan 10 artikelen beschikbaar zijn op de Lijst.

Afnameverplichting

 • In principe geldt voor het merendeel van de artikelen geen afnameverplichting omdat deze artikelen steeds in voorraad zijn.
 • Als uitzondering op dit principe geldt evenwel dat volgende artikelen steeds dienen afgenomen te worden door de Lijstleggers wanneer zou blijken dat deze nog niet door een Schenker werden aangekocht:
  • Solden artikelen;
  • Artikelen waarop een korting of promotie wordt gegeven.

Duur & afsluiten Lijst

 • De Lijst blijft maximaal beschikbaar tot en met 2 maanden na de geboorte/communie/lentefeest. Op verzoek van de Lijstleggers kan hier eventueel van afgeweken worden zonder dat de Verkoper verplicht is om hierop in te gaan.
 • Bij het afsluiten van de Lijst worden de bedragen van alle verkochte artikelen opgeteld. De Verkoper verstrekt aan de Lijstleggers een cadeaubon ter waarde van 10 % van de totale som van de verkochte artikelen.
 • De Lijst wordt altijd volledig afgesloten en niet gedeeltelijk.
 • De Lijstlegger ontvangt een volledig overzicht van alle verkochte artikels.

Miskenning modaliteiten Lijst

 • De Verkoper behoudt zich het recht voor om bij vaststelling van fraude, misbruik of elk ander oneigenlijk gebruik van de Lijst of ingeval de goede werking van haar dienst dit vereist, zonder voorafgaandelijke kennisgeving aan de Lijstlegger, artikelen van de Lijst te verwijderen dan wel de Lijst te annuleren of af te sluiten.

4. Prijs

 • Prijzen slaan op het artikel zoals het woordelijk omschreven wordt en zijn inclusief BTW. Eventuele bijkomende kosten en/of administratieve kosten zullen steeds afzonderlijk worden vermeld.
 • De prijzen voor de artikelen op de Lijst zijn deze die gelden op het moment dat het artikel aan de Lijst wordt toegevoegd.

5. Aankoop van artikelen van de Lijst

Modaliteiten

 • Wanneer de Schenker één of meerdere artikelen van de Lijst wil kopen, kan dit zowel via de Website van de Verkoper als in één van de vestigingen van de Verkoper waar de lijst zicht bevindt

Betaling

 • Artikelen aangekocht door de Schenker in een vestiging van de Verkoper kunnen betaald worden met:
  • Cash;
  • Bank- of kredietkaart (Maestro, Visa, Mastercard);
  • Cadeaubon, tegoedbon of commerciële bon.
 • Artikelen aangekocht door de Schenker op de Website van de Verkoper kunnen betaald worden met:
  • Bank- of kredietkaart (Maestro, Visa, Mastercard);
  • Overschrijving;
  • Cadeaubon of tegoedbon
 • Voor de verwerking van online transacties doet de Verkoper een beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. De financiële gegevens van de Schenker die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. De Verkoper heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de Schenker.
   
 • De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.

Levering

 • Tenzij wanneer een artikel nog dient besteld te worden, kan de Schenker – wanneer hij/zij het artikel aankoopt in één van de vestigingen van de Verkoper – het direct meenemen.
 • Wanneer daarentegen de Schenker een artikel aankoopt via de Website, zal het aangekochte artikel steeds klaar liggen voor afhaling in de vestiging van de Verkoper, dewelke door de Lijstleggers werd geselecteerd.

De Schenker kan ervoor opteren:

 • Om zelf het gekochte artikel af te halen en dit vanaf het tijdstip zoals vermeld in de orderbevestiging;
 • Dat het door de Lijstleggers zal worden afgehaald.

In het laatste geval, zal de Verkoper steeds een kaartje aanhechten aan het artikel zodoende de Lijstlegger weet van wie het artikel afkomstig is. De Verkoper tracht de Lijstlegger, van    zodra een artikel klaar ligt in haar vestiging, hiervan in kennis te stellen.

 • De Verkoper biedt geen levering aan op het adres van de Schenker noch van de Lijstleggers.

Geen herroepingsrecht

De Schenker geniet niet van een herroepingsrecht voor de artikelen die hij/zij aankoopt van de Lijst via de Website van de Verkoper.

Zichtbare/verborgen gebreken en klachten

 • De Schenker dan wel de Lijstlegger moet direct bij de afhaling van het door de Schenker gekochte artikel een eerste verificatie uitvoeren, die onder meer betrekking heeft op: (louter exemplatieve opsomming) hoeveelheid en gewicht, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc.

De Schenker resp. de Lijstlegger dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na afhaling en in elk geval voor ingebruikname schriftelijk aan de Verkoper over te maken.

 • De Lijstlegger geniet van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken gedurende een periode van 2 jaar en dit vanaf de datum van afhaling van het artikel (afhaalbewijs/garantiebewijs), ongeacht of de afhaling gebeurt door de Lijstlegger of de Schenker.

Dergelijke garantie kan slechts worden ingeroepen voor zover de Lijstlegger kan aantonen dat het gebrek reeds bestond op het moment van afhaling. Alle klachten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, binnen de twee maanden na de ontdekking ervan door de Lijstlegger aan de Verkoper te worden meegedeeld per mail (webshop@artexfashion.be) of in één van haar vestigingen.

 • Indien geen klachten worden meegedeeld binnen deze termijnen, wordt de Schenker resp. de Lijstlegger geacht het artikel te hebben goedgekeurd en aanvaard.
 • Na het constateren van enig gebrek is de Lijstlegger verplicht om het verder gebruik van het desbetreffende artikel onmiddellijk te staken en voorts al het redelijke te doen en te laten doen ter voorkoming van (verdere) schade en correcte bewaring van het artikel op straffe van onontvankelijkheid van de klacht. De garantie of vrijwaring voor zichtbare en/of verborgen gebreken is in geen geval van toepassing indien de schade veroorzaakt is door een foutief gebruik of foutieve bewaring van het artikel.
 • Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering door de Lijstlegger of door derden of ingeval van abnormale of buitengewone aanwending van het artikel of schade veroorzaakt door overmacht/hardship.
 • De waarborgen die de Verkoper aan de Klant aanbiedt blijven naar eigen keuze en inzicht van de Verkoper beperkt tot (geheel of gedeeltelijke): (i) vervanging of (ii) terugname van de betreffende artikel en het verstrekken van een tegoedbon ter waarde van de prijs van het artikel.

6. Overmacht/hardship

 • De Verkoper is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship.
 • Worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht of hardship: alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van de Verkoper de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is (zoals, doch niet beperkt tot oorlog, natuuromstandigheden, brand, daden van terrorisme, inbeslagname, vertragingen bij of faillissement van derde partijen/leveranciers waarop de Verkoper beroep doet, algemene schaarste aan grondstoffen of Producten, personeelstekort, staking, bedrijfsorganisatorische omstandigheden).
 • Voormelde situaties geven de Verkoper het recht de herziening en/of schorsing te vragen van de overeenkomst door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de Lijstlegger/Schenker, zonder dat zij enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn.

              Indien de situatie van overmacht en/of hardship langer dan 2 maanden aanhoudt, hebben partijen het recht de overeenkomst te beëindigen.

7. Rechtskeuze en bevoegde rechtbanken

 • Het Belgisch recht is van toepassing.
 • Geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar de Verkoper haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij de Verkoper hiervan uitdrukkelijk afwijkt.

8. Taal

 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen erkent de Lijstlegger/Schenker dat de taal van deze bijzondere voorwaarden eveneens de voertaal vormt in alle commerciële transacties met de Verkoper
 • De oorspronkelijke taal van deze voorwaarden is Nederlands. Vertalingen of documenten opgesteld in een andere taal, vormen steeds louter een toegift naar de Lijstlegger/Schenker toe.